KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ DI TRÚ CANADA

Kiểm tra tình trạng hồ sơ di trú Canada

Thống kê thời gian thụ lý hồ sơ tại Cục di trú Canada

KIỂM TRA TÌNH TRẠNG HỒ SƠ DI TRÚ HOA KỲ

Kiểm tra tình trạng hồ sơ tại USCIS

Kiểm tra tình trạng bộ đơn di trú tại NVC

Kiểm tra tình trạng hồ sơ thị thực (du lịch và định cư)

Kiểm tra thông tin ngày ưu tiên đến lượt giải quyết hồ sơ di trú