Nhà đầu tư EB-5 lo lắng vì chương trình Trung tâm Vùng EB-5 (EB-5 Regional Center Program) hết hạn vào ngày 30/09/2018. Trong khi chương trình đã được gia hạn hơn 15 lần kể từ khi chương trình ra đời, các lần gia hạn gần đây không kéo dài vì Quốc hội muốn cải cách[...]