Nhờ vào dự luật tài trợ liên bang mới được thông qua, Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 sẽ được cấp phép tiếp tục cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2019. Chương trình Trung tâm Vùng EB-5 là con đường phổ biến để nhận thẻ xanh cho cả gia đình của nhà đầu tư[...]