Tại buổi hội thảo do AILA (Hiệp hội Luật sư Di trú Mỹ) và IIUSA (Hiệp hội Các nhà đầu tư tại Mỹ) đồng tổ chức vào 30/10/2018 tại Chicago mà Grand Aster được mời tham dự với tư cách là thành viên của Hiệp hội đầu tư tại Mỹ. Trưởng Bộ phận Kiểm soát[...]