Các quốc gia trên thế giới đang thực hiện các thay đổi đối với các chương trình di cư đầu tư để thu hút số lượng ứng viên và doanh nghiệp khởi nghiệp ngày càng tăng. Có một cách tiếp cận trẻ hóa đối với di cư diện đầu tư, sự quan tâm ngày càng[...]