Năm 2017, số người di cư quốc tế trên toàn thế giới là gần 258 triệu, tăng từ 220 triệu người vào năm 2010 và 173 triệu người vào năm 2000. Khoảng hai phần ba trong số tất cả những người di cư quốc tế sống ở châu Á (79,5 triệu) hoặc châu Âu (77,8[...]