Tổng thống Donald Trump đã dùng 500 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình để củng cố nền kinh tế Mỹ, tạo ra nhiều cơ hội mới và thành công cho kinh tế Mỹ. Sau 500 ngày, kết quả đã rõ ràng: Nền kinh tế Mỹ phát triển mạnh hơn, công dân Mỹ đang[...]