Grand Aster xin được cập nhật đến quý nhà đầu tư về thay đổi thời gian hiệu lực của đơn I-797. Cụ thể như sau: “Vào 11/06/2018, USCIS thông báo các đương đơn nộp đơn I-829 xin Chuyển đổi tình trạng Thẻ xanh sẽ có biên nhận đơn I-797, và biên nhận này cùng đơn[...]