Sự kiện Global Expo 2019 triển lãm các sản phẩm từ doanh nghiệp toàn cầu, và đặc biệt của Việt Nam, là một mắt xích trong chuỗi 4 sự kiện được đồng tổ chức bởi We Care for Humanity (WCH), Grand Aster USA và Giải thưởng G.O.D. từ ngày 20 – 21/09/2019. Các sự kiện[...]