Bà Trương Thị Phượng mới tốt nghiệp một trường quản trị kinh doanh nằm ở tiểu bang California, sau hơn 10 năm không ngừng học hỏi kể từ khi đặt chân tới nước Mỹ. – Bà Trương Thị Phượng nói. “Cô muốn nói rằng điều kiện ở Mỹ rất là tốt, và tốt hơn ở[...]